Grønn menighet


Beiarn menighet har fått status som Grønn Menighet
 
Fokuset på miljøet har også rammet kirka. Hvordan kan vår menighet bli en Grønn menighet?
Å bli en Grønn menighet handler om å se igjennom vår lokale menighet om på hvilke måter vår virksomhet kan bidra til å redde miljøet.
Å bli rammet av en så viktig sak betyr at det krever litt innsats av oss, noen ganger kan det være smertefullt også å forlate en praksis som ikke er til så mye bryderi. Men som regel handler det bare om å endre på noen prosedyrer.
Når vi kan kan kalle oss Grønn menighet lar vi oss ramme inn, slik at vi passer inn i den store helheten. Da skrider vi ikke lenger over de grenser som var gitt oss til del.


Beiarn menighet kan nå titulere seg som en Grønn menighet etter at vi har fått godkjenning av bispekontoret.

Det vi har gjort til nå er merket med en asteriks *

  Gudstjenesteliv
  1 * Vi vil feire “Skaperverkets dag”
  2 * Vi vil arrangere minst én gudstjeneste med fokus på miljø, forbruk og rettferd i løpet av kirkeåret
  3 Vi vil bruke Grønn kirkebok gjennom hele kirkeåret
  4 * Vi vil inkludere Forbruk og rettferd-perspektiver i liturgien og i prekenen der det er naturlig
  5 * Vi vil arrangere gudstjeneste i friluft minst en gang i året
  6 * Vi vil samle inn penger til en miljøorganisasjon minst en gang i året
   
  Diakoni, undervisning og informasjon
  7 * Vi vil oppnevne en miljø- og rettferdskontakt i menigheten som er bindeledd med nettverket og bispedømmekontoret/ Norges Kristne Råd
  8 * Vi vil integrere forbruk og rettferd-perspektiver i vår undervisning og trosopplæring
  9 Vi vil arrangere temakveld med fokus på miljø, forbruk og rettferd
10 * Vi vil formidle stoff om miljø, forbruk og rettferd i menighetsbladet
11 * Vi vil delta i fasteaksjonen til Kirkens Nødhjelp (KN) og sørge for å ha en KN-kontakt i menigheten
12 * Vi vil delta i minst en av Kirkens Nødhjelps politiske kampanjer
13 Vi vil samarbeide med vennskapsmenighet i Sør
14 * Vi vil teste butikkene i vårt nærmiljø på utvalg, profilering og prising av varer med Fairtrade-merking, økologiske og svanemerkede varer
15 * Vi vil verve deltakere til Grønn Hverdag, Kirkens Nødhjelps nettverk og Kirkelig nettverk for miljø, forbruk og rettferd
16 Vi vil verve medlemmer til andre organisasjoner som arbeider med miljø- og rettferdsspørsmål
   
  Innkjøp
17 * Vi vil kjøpe så lite som mulig
18 * Vi vil velgeFairtrade-merkede produkter når slike finnes
19 * Vi vil velge miljømerkede produkter når slike finnes
20 * Vi vil velge lokalt produserte matvarer når slike finnes
21 Vi vil velge økologisk dyrka matvarer når slike finnes
22 Vi vil unngå bruk av kjemikalier ved rengjøring
23 Vi vil være restriktive med å kjøpe produkter som inneholder miljøfarlige batterier
24 Vi vil unngå bruk av sprøytemidler og kunstgjødsel
25 Vi vil foretrekke miljøsertifiserte leverandører av varer og tjenester når det er mulig
   
  Energi
26 Vi vil ta initiativ til en enøk-sjekk av menighetens bygninger
27 Vi vil bruke sparepærer
28 Vi vil senke temperaturen når det ikke er folk i kirka, menighetshus og kontor
29 * Vi vil slukke lyset i rom som ikke er i bruk
30 * Vi vil installere varmepumpe, varmeveksler eller solfanger
31 * Vi vil skru av PC'en når vi går for dagen
32 * Vi vil fylle opp oppvaskmaskinen før den settes på
33 Vi vil bytte fra olje eller elektrisitet til bioenergi (f.eks. pellets eller ved)
34 Vi vil kjøpe ”grønn strøm” (strøm som er garantert produsert fra fornybare energikilder)
   
  Transport
35 * Vil vil oppfordre ansatte og besøkende til å gå, sykle eller reise kollektivt til/fra kirka
36 Vi vil redusere bruken av bil og fly ved tjenestereiser
37 * Vi vil unngå bilkjøring i nærmiljøet og på korte turer
38 Vi vil legge til rette for sykkelparkering ved kirka
39 Vi vil klimanøytralisere flyreisene våre
   
  Avfall (reduksjon og håndtering)
40 * Vi vil unngå bruk av engangsprodukter ved bevertning/kirkekaffe
41 * Vi vil oppfordre ansatte og medlemmer til å si nei til postkassereklame
42 * Vi vil kopiere på begge sider av arket
43 * Vi vil bruke baksiden av brukt papir til kladdeark og huskelapper
44 * Vi vil reparere gamle ting i stedet for å kjøpe nye
45 * Vi vil kjøpe brukte ting i stedet for nye når dette er mulig
46 * Vi vil være med å arrangere byttemarked,  loppemarked eller benytte gjenbruksbutikker
47 * Vi vil kompostere organisk avfall
48 * Vi vil levere glass og metall til resirkulering
49 * Vi vil levere plast til resirkulering
50 Vi vil levere EE-avfall (elektrisk og elektronisk avfall) til godkjent mottak (butikk eller miljøstasjon) eller gjenbruksordning der det er mulig
51 Vi vil levere kjemikalierester til godkjent mottak
   
Inntil 3 av de første 25 tiltakene kan være egne idéer. 
Man kan gjennomføre så mange egne idéer man vil i tillegg til minimumskravet.

Slik blir dere grønn menighet:
Minimumumskrav: Velg ut 25 av tiltakene nedenfor (minst 2 under hver overskrift). 
Konkretiser tiltakene i en handlingsplan, og vedta den i menighetsrådet.
Kryss av på hvilke tiltak som er valgt, og send inn tilbakemelding til Kirkelig nettverk for miljø og rettferd via dette nett-skjemaet.
Deretter får menigheten tilsendt en flott plakat med biskopens underskrift. Heng den gjerne opp på et egnet sted for å synliggjøre menighetens grønne engasjement.

Tilbake