Årsmelding 2022


Årmelding for Beiarn menighet 2022

 

       

 

ÅRSMELDING 2022

BEIARN MENIGHET

 

 

 

 

ÅRSMELDING FOR BEIARN MENIGHET 2022

 

 

Menighetsråd i Beiarn Sokn

 2019-2023

 1. Bjørg Carlsen         
 2. Ketil Christoffersen
 3. Sigfrid Aspmo
 4. Tina Sæthre
 5. Bjørn Vilhelmsen
 6. Heidi Larsen

Varamedlemmer:

 1. Berit Berntsen
 2. Gunnar Tiurdal
 3. Rigmor Antonsen
 4. Karin Selfors
 5. Solveig-Åse Nyrud

Fellesrådsrepresentant fra kommunen er Andre`Kristoffersen

Totalt har det vært avholdt 7 møter og det er behandlet 35 saker

Faste og midlertidige ansatte:

 1. Kirkeverge 65% fast ansatt.
 2. Kontorfullmektig 25% fast ansatt.
 3. Kirketjener 50%, fast ansatt.
 4. Organist 10% fast stilling
 5. Menighetspedagog 28% arbeidsavtale fram til 30.6.2023

 

 • Vi har 1 organist som leies inn på timebasis.
 • Lise Skomedal Trones har vært tilsatt prest gjennom året 2022

 

Personale:

Personalet som består av kirkeverge, kirketjener, organister og prest har gjennom året hatt faste stabsmøter 1 g. pr. uke. Her planlegges uken, samt at ulike utfordringer behandles fortløpende. Staben har vært stabil og det har vært lite sykefravær, bortsett fra en langtidssykemelding.

Gudstjenester og kirkelige handlinger 2022:

 • Totalt har vi gjennomført 35 gudstjenester i begge kirkene våre, samt 7 gudstjenester på annet sted, totalt 42 gudstjenester. 2 gudstjenester ble avlyst grunnet corona-restriksjoner på starten av året.
 • Det har vært holdt ca 20 andakter på sykehjemmet og på Holmentunet.
 • Vi har hatt 9 barnedåp, samt 17 gravferd og 3 vielser.
 • Det var 4 konfirmanter som sto til konfirmasjon 5 juni.

 

 • Besøkstallet har vært på:

2018- Antall 2232

2019- Antall 1979

2020- Antall 1068

2021- Antall 1018

2022- Antall 1649

 

 • Antall nattverddeltakere:

2018- Antall 289

2019- Antall 224

2020- Antall 57

2021- Antall 134

2022- Antall 105

 

Vi ser av besøks-statistikken at i 2020-2021 var antallet noe redusert da det stort sett var restriksjoner i forbindelse med corona-epidemien. Antallet besøkende er på vei opp igjen.

 

 • I offergaver og innsamlinger er det kommet inn:

Offer egen: Kr.4676,-

Offer andre: Kr.14116,- overført til andre iht. vedtatt offerplan for 2022.

Vippsbeløp på kroner 23 570,-er også kommet inn.

 • Beiarskarstevne ble flyttet og gjennomført 28 august som en prøve på å få med seg flere deltakere. Været var ikke på vår side så arrangementet ble flyttet til Røde Kors-hytta. Her deltok konfirmantene fra lørdag til søndag og på gudstjenesten var det totalt 30 tilstede. Pins ble solgt for de som hadde gjennomført turen til Beiarskaret, både før og etter planlagt arrangement.
 • Det ble arrangert utegudstjeneste på Stien, Ramskjell og Villmarksdagan
 • Samenes nasjonaldag ble feiret i Tollådalen med 50 tilstede.
 • 50 års-konfirmasjons-gudstjeneste ble feiret 3 juli med 42 tilstede.

Diakoni:

Diakonien i Beiarn jobber med aktiviteter rettet mot bygdas eldre. Egen årsmelding er vedlagt fra leder Ingrid K Larsen.

Kirkekontoret fører det daglige regnskapet til Diakonien. Det er dessverre slik at økonomien til diakonen har gått i minus de siste årene. Det ble derfor innført egenbetaling på feiring av eldres dag i 2022. Dette er ikke noe som menigheten ønsker og det vil jobbes aktivt med å bedre økonomen i 2023. Et av grepene er at prisen på blomsterhilsen er redusert noe, og det vil bli gjennomført flere ofringer til diakonien. Menigheten gir årlig et tilskudd til diakonien på kroner 10 000,-

Kulturarrangement:

 • 25 mars hadde «Organisten» fra facebook, konsert i Beiarn kirke.
 • Blå time holdt julekonsert i Beiarn kirke 2 desember med mange tilstede.
 • Syng inn jula ble flyttet fra søndag 18 desember til lørdag 17 desember. Dette for at Tempo og Korinteran også deltar i samarbeid med Skjerstad/Misvær.

 

Trosopplæring:

 • Trosopplæringen gjennomføres med konfirmantundervisning og andre aktiviteter for barn og unge.
 • Det har ikke vært gjennomført familie/barnekor gjennom 2022. Interessen har vært liten og menigheten må konkurrere med andre aktiviteter for barn og unge i bygda.
 • Konfirmantarbeidet har gått som normalt med deltakelse på høstfestivalen i Bodø, høsten 2022. Konfirmantene deltar også aktivt på ulike arrangement som menigheten gjennomfører, blant annet eldres dag, julefest mm.
 • Lys Våken ble gjennomført fra 26-27 november med 11 deltakere. De deltok også på lysmessa om ettermiddagen. Det var 5-8 klasse som ble invitert, samt at konfirmantene deltok som hjelpere med aktivitet og mat.
 • I forbindelse med julearrangement på Storjord, deltok menigheten med servering og aktiviteter for barna.
 • Det har også vært gjennomført Fastelavnsgudstjeneste, Skaperverkets dag, Høsttakkefest, samt utdeling av 4 og 6 års bok.

 

ØKONOMI

Menigheten har gjennom 2022 hatt flere utfordringer i forhold til å overholde budsjettrammene som blir innvilget av Beiarn Kommune for 2022.

Vi har blant annet hatt en enorm økning i strømregningene. For Beiarn kirke var budsjettet på kroner 30 000,- mens totalforbruket endte på kroner 84 553,- For Høyforsmoen kapell var budsjettet på kroner 30 000,- og vi endte opp med kroner 30 157,- At vi klarte å holde budsjettet på Høyforsmoen skyldes de enøktiltakene som er gjort, med skifte av vinduer, samt isolering av tak, gulv og vegger. Det vil i 2023 jobbes med enøktiltak for Beiarn kirke for å redusere strømkostnadene.

Vi har også hatt ekstra-ordinære utgifter i forbindelse med brannvarslingsanlegget i Beiarn kirke. Det ble oppdaget feil på sensorer og etter befaring viste det seg at hele anlegget måtte skiftes ut, da det ikke lengre var godkjente varslere eller kabelnett. Det ble innhentet tilbud og prisen kom på ca 150 000,- kroner. Det er sendt søknad til Beiarn kommune om et ekstraordinært tilskudd, noe som ikke er ferdigbehandlet enda.

Det har også vært andre større kostnader knyttet til oppvarming i Beiarn kirke. De gamle rørovnene trekker mye strøm og høsten 2022 ble det oppdaget feil på såkalte kontaktorer som skal regulere varmen. Det ble registrert nesten branntilløp og det ble satt i gang utbedring umiddelbart. Skifte av disse kom på nesten 40 000,- kroner.

Det ble i 2022 gjennomført kontroll av det elektriske anlegget i begge kirkene, noe som avdekket 7 mangler i BK og 3 mangler på HM vedrørende forskriftsmessige krav. Brenne ble engasjert til å gjennomføre utbedringene innenfor fristen som var 23.11.2022.

Vi får gjennom SHBDR tilskudd til avlønning av tros-opplærer i menigheten. Dette tilskuddet ble noe redusert i 2022 grunnet for mye utbetalt i 2021. Tilskuddet videreføres tom. 30.06.2023.

 

Menighetsrådet har også gjort noen vedtak vedrørende bruk av driftsfondet til enkelte prosjekter som er gjennomført.

 • Renovering av toalettene i Beiarn kirke. Ble vedtatt grunnet gjentagende problem med frosne vannrør, samt avløp.
 • Utbedring av tårnvinduer på Høyforsmoen kapell. Flere av vinduene hadde skader etter mange års vær og vind slitasje.

 

 

Gjennomførte investeringsprosjekt i 2022

HØYFORSMOEN KAPPELL

 • Asfaltering rundt kapellet og inn til kirkegården.

BEIARN KIRKE

 • Det ble ikke utført noen investeringsprosjekter ved Beiarn kirke

INVESTERINGSPLAN 2023-2027

Det er fremdeles  behov for investeringer ved kirkene våre. Disse er lagt frem i utarbeidet investeringsplan 2023-2027, som er oversendt Beiarn kommune.

Forslaget om skifte av bordkledning på tårnet på HM for 2023, ble gjennom behandling i kommunestyret ,utsatt til 2024. For 2023 er det avsatt kroner 250 000,- til utbedring av taket på bårerommet på HM. Oversikt over investeringsplanen for menigheten kan fås ved å henvende seg til kirkekontoret.

 

Menighetsbladet:

Kirkekontoret fører det daglige regnskapet til menighetsbladet. Regnskapet er implementert inn i hovedregnskapet til menigheten.

Rita Frantzen og redaksjonen jobber videre for å få til et flott blad, men behovet for flere/nye frivillige er stort. Kirkekontoret leverer noe stoff til bladet, samt andre som har vært på ulike arrangement og tatt bilder/skrevet tekst.  Det skal i 2023 jobbes mot å sette innholdet i system, slik at vi får inn nok stoff til de ulike utgavene gjennom året. Det rettes en stor takk til alle som har bidratt med stoff gjennom 2022.

 

Frivillighet:

Beiarn menighet ønsker å rette en stor takk til alle de som stiller opp med frivillig arbeid for Beiarn menighet. Menigheten er helt avhengig av frivillige og vi oppfordrer flere til å melde seg på.

TUSEN TAKK TIL ALLE STØTTESPILLERE I BEIARN MENIGHET J

 

På vegne av menighetsrådet

Merethe Selfors

Kirkeverge i Beiarn Menighet

 

 

 

Noe av vårt flotte kirkeinventar

I Beiarn kirke

 

 

 

 

Tilbake